Google Analitika – Demistifikacija dimenzija i metrika sa objašnjenjima

Svaki izveštaj u Google Analytics alatu je sastavljen od dimenzija i metrika. Postoji preko 400+ metrika i dimenzija koje su dostupne za pravljenje izveštaja ili segmenata.

Dimenzije predstavljaju atribute podataka. Odgovaraju na pitanje šta kao na primer iz kojih je sve gradova došao saobraćaj na sajt (City dimenzija).

Metrika su kvantitativne, mere podatke i odgovaraju na pitanje koliko tj. koliki je broj poseta za određeni vremenski period (sessions metrika) ili koliki je prosečan broj stranica koje su pregledane tokom jedne posete (Pages per Session metrika).

U Analytics izveštaju dimenzije su u redovima dok su metrike u kolonama. Ako želite da vidite na primer iz kog grada je bilo najviše pregledanih stranica po sesiji (poseti), to će biti moguće tako što ćete u dimenzije staviti grad (City) a za metriku ćete definisati broj pregledanih stranica po sesiji (Pages/Session).

Treba imati na umu da ne može svaka metrika da bude kombinovana sa svakom dimenzijom.

Za listu svih dostupnih dimenzija i metrika i njihovih validnih kombinacija preporučujem da pogledate Google-ov alat pod imenom Dimensions & Metrics Explorer.

U nastavku teksta je 17 kategorija sa selektovanih preko 240 najčešćih dimenzija i metrika sa imenima na engleskom jeziku i sa opisom na srpskom. Uvidom u njih pomoći će vam da brže i lakše shvatite koji su sve to dostupni podaci u Google Analytics alatu i u zavisnosti od vaših mikro i makro biznis ciljeva napravite izveštaj koji vam odgovara i iz koga ćete izvući nakvalitetnije uvide kako bi optimizovali vaše online prisustvo, online shop i marketing kampanje.

Kategorije dimenzija i metrika:

 • Users
 • Sessions
 • Traffic Sources
 • AdWords
 • Goal Converrsions
 • Platform
 • Geo Network
 • System
 • Page tracking
 • Internal search
 • Site speed
 • App tracking
 • Event tracking
 • E-commerce
 • Time
 • Audience
 • Default channel grouping

Users

Users kategorija se odnosi na korisnike i pokazuje koliko je njih imalo interakciju sa sajtom ili aplikacijom. Kako bi se utvrdilo koji saobraćaj pripada kom korisniku, uz svakog korisnika je dodeljen identifikator koji se šalje uz svaku interakciju korisnika. Ovaj identifikator se smešta u cookie. Svakako više tehničkih detalja oko identifikatora, cookie-a i kako oni funkcionišu savetujem da se detaljno pročita dokumentaciju.

User Type Pokazuje da li su korisnici novi ili se vraćaju na sajt.

Count of Sessions Predstavlja index sesije posetioca. Svaka sesija jedinstvenog posetioca dobija jedinstven index koji počinje od 1 (početak prve sesije).

Days Since Last Session Broj dana koji je prošao od kako je posetilac poslednji put posetio sajt. Ova dimenzija se često koristi kako bi pokazala lojalnost korisnika.

User Defined Value Vrednost koja se definiše prilikom custom segmentiranja korisnika.

Users Metrika predstavlja ukupan broj korisnika u željenom vremenskom periodu.

New Users Predstavlja broj sesija koje su označene kao prve sesije/posete korisnika.

% New Sessions Procenat sesija/poseta od strane korisnika koji nikad pre nije posetio sajt.

Number of Sessions per User Ukupan broj sesija/poseta podeljen sa ukupnim brojem korisnika koji su posetili sajt.

Sessions

Sessions kategorija koja predstavlja interakcije posetioca sa sajtom koje su se ostvarile u određenom vremenskom periodu. Na primer jedna sesija može sadržati više pregledanih stranica (Page Views), eventova (Events), socijalnih interakcija i ecommerce transakcija. Jedan posetilac može ostvariti nekoliko sesija.

Sessions Ukupan broj sesija/poseta.

Bounces  – Ukupan broj posetioca koji su posetili samo jednu stranicu na sajtu.

Bounce Rate Procenat ukupnog broja posetilaca koji su posetili samo jednu stranicu na sajtu.

Session Duration – Metrika koja pokazuje ukupno trajanje sesije/posete u sekundama.

Avg. Session Duration Prosečno trajanje u sekundama sesije/posete.

Hits Hit je interakcija nakon koje se podatak šalje u Google Analytics. Neke od njih su event tracking hits, ecomemerce hits itd. Ova metrika pokazuje ukupan broj hit-ova za View (profile).

Traffic Sources

Traffic source kategorija predstavlja različite kanale preko koji korisnik dolazi do sajta ili aplikacije, uključujući marketing kampanje, pretraživače i socijalne mreže.

Referral Path Predstavlja putanju URL na koji se odnosi referal.

Full Referrer – Uključuje ime hosta i putanju URL-a.

Campaign – Kada je u pitanju manuelno praćenje kampanja, predstavlja vrednost utm_campaign parametra za praćenje kampanja. Za AdWords autotagging, predstavlja ime ili imena online AdWords kampanji koje su napravljene i aktuelne.

Source – Izvor referala. Ako korisnik nije došao na sajt preko referala podatak će biti definisan kao direct. Za saobraćaj koji je došao preko AdWords-a a uključen je autotagging podatak će biti google, međutim ako je manuelno praćenje kampanje uključeno onda je ovaj podatak uzet sa utm_source.

Medium – Tip referala. Za saobraćaj koji je došao preko AdWords-a a uključen je autotagging podatak će biti prikazan kao cpc, međutim ako je manuelno praćenje kampanje uključeno onda će ovaj podatak biti uzet sa utm_medium. Saobraćaj koji je došao sa Google pretraživača je obeležen sa organic.

Source / Medium – Predstavlja kombinovanu vrednost source i medium dimenzija.

Keyword – Za saobraćaj koji je došao preko AdWords-a a uključeno je manuelno praćenje kampanja, predstavlja vrednost utm_term.

Ad Content – Za manuelno praćenje AdWords kampanji, predstavlja podatak utm_content parametra za praćenje kampanji. Ako je autotagging u AdWordsu ukjučen, predstavlja prvu liniju teksta reklame.

Social Network Ime socijalne mreže koja je povezana sa socijalnim mrežama koji se pojavljuju i u referalima npr Facebook. Google+, Linkedin.

Social Source Referral – Ova dimenzija ima vrednost da ili ne i pokazuje da li je sesija/poseta na sajtu iz izvora sa neke od socijalnih mreža.

Campaign Code – Za manuelno praćenje kampanji, predstavlja podatka iz utm_id parametra za praćenje kampanji.

Organic Searches – Broj organski pretraga tokom jedne sesije/posete.

AdWords

AdWords dimenzije i metrike u Google Analytics alatu pružaju analitiku nakon što je korisnik kliknuo na željenu AdWords reklamu i nakon što je došao na sajt, instalirao ili startovao mobilnu aplikaciju.

Ad Group – Ime Ad grupe u AdWords-u.

Ad Slot – Lokacija reklame u Google pretraživaču.

Ad Distribution Network – Predstavlja ime mreže (Search partners, Search…) koja je dostavila reklamu.

Query Match Type – Tip ključne reči koja je vezana za reč pretrage korisnika.

Keyword Match Type – Tip ključne reči pomaže i definiše koja će pretraga aktivirati reklamu. Na primer broad match, exact match, phrase match, exact match.

Search Query – Pretraga u pretraživaču koja je ostvarila impresiju.

Placement Domain – Domen gde su reklamne  na content newtork-u puštene.

Placement URL – URL gde su reklame puštene.

Ad Format AdWords – Ad format koji može biti tekst, slika, flash, video.

Targeting Type – Pokazuju kako su AdWords reklame targetirane.

Display URL – URL AdWords reklame koja je prikazana.

Destination URL – URL na koji su se AdWords reklame odnosile.

AdWords Customer ID – ID korisnika AdWords-a, u vezi sa AdWords API AccountInfo.customerId.

AdWords Campaign ID – AdWords API ID kampanje.

AdWords Ad Group ID – AdWords API ID Ad grupe.

AdWords Creative ID – AdWords API ID reklame.

Query Word Count – Broj reči kod upita za pretragu.

TrueView Video Ad – Da ili ne, pokazuje da li je reklama AdWords True View video.

Impressions – Ukupna broj impresija za određenu kampanju.

Clicks – Ukupan broj puta kada je korisnik kliknuo na reklamu i došao na sajt.

Cost – Predstavlja trošak AdWords kampanje. Iskazana valuta je ona koja je prvobitno setovana kroz AdWord nalog.

CPM – Skraćenica predstavlja Cost per thousand impression iliti trošak po hiljadu impresija.

CPC – Skraćenica predstavlja Cost per Click iliti trošak oglašivača koji plaća kada se klikne na reklamu.

CTR – Skraćenica predstavlja Click throught rate iliti procenat onih koji su kliknuli na reklamu. Ova metrika je jednaka broju klikova koji su podeljeni sa brojem impresija za određenu reklamu (koliko puta su korisnici kliknuli za neku od reklama tamo gde se reklama prikazala).

Cost per Transaction – Predstavlja trošak po transakciji (ecommerce).

Cost per Goal Conversion – Metrika pokazuje trošak po goal konverziji. Goals je potrebno da budu prethodno definisani.

Cost per Conversion – Ukupan trošak po konverziji (uključujući ecommerce i goal conversions).

RPC – Skraćenica predstavlja Revenue per click, iliti prihod od klika, prosečan prihod od ecommerce prodaje ili od vrednosti goal-a.

ROAS – Skraćenica predstavlja Return On Ad Spend i pokazuje vrednost koja se vratila nakon uloženog novca u marketing. Predstavlja ukupan broj prihoda od transakcija i goal vrednosti koje su podeljene ukupnim troškom AdWords kampanje.

Goal Conversions

Goals metrika predstavlja koliko je dobro sajt ili aplikacija ispunila neki zacrtan cilj. Goals ciljevi predstavljaju kompletiranu aktivnost koja se naziva konverzija. Neki od ciljeva može biti na primer kupovina proizvoda (ecommerce) ili  dostavljanje kontakt podataka kroz kontakt formu.

Definisanje goals ciljeva predstavlja krucijalnu komponenta svakog plana praćenja i merenja uspešnosti. Dobro postavljeni ciljevi omogućavaju Google Analytics alatu da prikupi potrebne informacije kao što su broj konverzija  i procenat konverzija na vašem sajtu ili aplikaciji. Bez ovih informacija nemoguće je evaluirati i analizirati uspešnost vašeg online biznisa i marketinških kampanja.

Moguće je definisati 20 ciljeva (goals) od 1 do 20.

Goal Completion Location – Predstavlja URL stranice ili ime ekrana kod aplikacija za one ciljeve koji su ostvareni.

Goal XX Completions – Ukupan broj kompletiranih ciljeva za određeni broj cilja.

Goal Completions – Ukupan broj kompletiranih ciljeva za sve definisane golove u profilu.

Goal XX Value – Ukupna vrednost XX definisanog cilja.

Goal Value – Ukupna vrednost svih definisanih ciljeva.

Per Session Goal Value – Prosečna vrednost cilja po sesiji/poseti.

Goal XX Conversion Rate – Procenat konverzije za definisani cilj.

Goal Conversion Rate – Ukupan procenat konverzije za sve definisane ciljeve.

Goal XX Abandoned Funnels – Broj puta kada je korisnik započeo proces konverzije u okviru definisanog cilj ali ga nije kompletirao.

Abandoned Funnels – Ukupan broj putaka kada su korisnici startovali ciljeve koje nisu kompletirali.

Goal XX Abandonment Rate – Procenat odustajanja od definisanog cilj.

Total Abandonment Rate – Ukupan procenat odustajanja od svih definisanih ciljeva.

Platform / Device

Browser – Ime browser-a koji je koristio posetilac u trenutku posete sajtu. Na primer Chrome ili Firefox.

Browser Version – Verzija browser-a koji je koristio posetilac u trenutku posete sajtu. Na primer 60.0.3112.113.

Operating System – Operativni sistem koji je koristio korisnik u trenutku posete sajtu. Na primer Windows, Linux, Macintosh ili iOS.

Operating System – Version Verzija operativnog sistema koji je koristio korisnik u trenutku posete sajtu. Na primer XP za Windows, PPC za Macintosh.

Mobile Device Branding – Proizvođač ili brand ime mobilnog uređaja sa koga je korisnik poseti sajt.

Mobile Device Model – Model mobilnog telefona sa koga je korisnik pristupio sajtu.

Mobile Input Selector – Selektor koji je korišćen na mobilnom uređaju u trenutku posete sajtu. Na primer touchscreen, joystick, clickwheel itd.

Mobile Device Info – Brend ime, model i marketing ime koji se koristi kako bi se identifikovao mobilni uređaj.

Mobile Device Marketing Name – Marketing ime koje se koristi za mobilni uređaj.

Device Category – Tip uređaja, na primer desktop, tablet ili mobile.

Browser Size – Veličina korisnikovog browser-a. Ovaj podatak je definisan i izražen kao širina x visina.

Data Source – Izvor podataka za hit. Po default-u hits koji su poslati sa analytics.js su prikazani kao web, dok hits koji su poslati sa mobile SDK su prikazani kao app.

Geo Network

Podaci koji su jako bitni i gde se mogu pronaći informacije odakle dolaze posetioci, koje browsere koriste itd.

Continent – Kontinent posetioca koji se dobija od njegove IP adrese ili Geographical ID.

Sub Continent – Subkontinent posetioca koji se dobija od njegove IP adrese ili Geographical ID.

Country – Država iz koje je posetilac.

Region – Region iz koje je posetilac.

Metro – Predstavlja The Designated Market Area (DMA) odakle je saobraćaj došao.

City – Grad iz kog je posetilac.

Latitude – Približna geografska širina (latitude) grada iz koga je posetilac.

Longitude – Približna geografska dužina (longitude) grada iz koga je posetilac.

Network Domain – Ime domena internet provajdera od posetioca. Na primer telekom.rs.

Service Provider – Ime provajdera internet usluge preko koje je korisnik došao na sajt. Na primer telekom srbija adsl users.

City ID – ID grada odakle je posetilac.

Continent ID – ID kontinenta odakle je posetilac.

Country ISO Code – ISO kod regiona odakle je posetilac.

Metro – Id 3 cifre koje predstavljaju DMA kod odakle je saobraćaj došao na sajt.

Region ID – ID regiona odakle je posetilac.

Region ISO Code – ISO kod regiona odakle je posetilac.

Sub Continent Code – Kod subkontinenta odakle je korinsika po formatu UN M.49

System

Screen Resolution – Rezolucija ekrana posetioca, na primer 1920 x 1080.

Page Tracking

Hostname – Ime hosta odakle je zahtev za praćenje napravljen.

Page – Stranica na sajtu. Na primer www.dusanmilosevic.com/kontakt

Page Title – Ime stranice na sajtu. Treba napomenuti da više stranica mogu da imaju isto ime stranice.

Landing Page – Prva stranica koju se pogledao posetilac.

Second Page – Druga stranica koju je pogledao posetilac.

Exit Page – Poslednja stranica ili stranica sa koje je izašao posetilac tokom svoje posete.

Previous Page – Path Stranica koja je posećena pre naredne stranica na sajtu.

Page Depth – Broj stranica koje su posećene od strane posetioca tokom sesije/posete.

Page Value – Prosečna vrednost stranica ili setova stranica koje je jednaka (ga:transactionRevenue + ga:goalValueAll) / ga:uniquePageviews.

Entrances – Broj ulaza na sajt izmeren kao prva pregledana stranica u poseti/sesiji.

Entrances / Pageviews – Procenat pregledanih stranica u kojima je stranica bila ulazna.

Pageviews – Ukupan broj pregledanih stranica na sajtu.

Pages / Session – Prosečan broj stranica koje su pregledane tokom jedne sesije/posete.

Unique Pageviews – Predstavlja broj sesija tokom koje je specifična stranica bila pogledana makar jedanput.

Time on Page – Vreme u sekundama koje je korisnik proveo na određenoj stranici, izračunava se tako što se podeli inicijalno vreme gledanja jedne stranice od inicijanog vremena gledanja sledeće stranice. Treba napomenuti da se ova metrika ne odnosi na izlazne stranice.

Avg. Time on Page – Prosečno vreme koje je korisnik proveo gledajući stranicu ili stranice.

Exits – Broj izlaza na sajtu.

% Exit – Procenat izlaza na sajtu koji je našao od ukupnog broja pregledanih stranica.

Internal Search

Podaci o internoj pretrazi na sajtu pomaže kako bi se bolje razumela namere korisnika. Na primer koje su ključne reči uneli za pretragu, koliko efikasno je interna pretraga donela rezultata koje su rezultovali da korisnici još detaljnije pregledaju sajt i otkriju nove stranice itd.

Site Search Status – Pokazuje da li je interna pretraga korišćenja tokom sesije/posete.

Search Term – Reč koja je korišćena za pretragu.

Site Search Category – Kategorija koja je korišćena za internu pretragu ako su kategorije za pretragu uključene.

Site Search Category – Stranica sa koje je korisnik započeo internu pretragu.

Destination Page – Stranica koju je korisnik odmah posetio nakon što je izvršio internu pretragu na sajtu. Ovo su najčešće stranice koje su izašle u rezultatima pretrage.

Search Destination Page  – Stranica koju korisnici posete nakon interne pretrage preko sajta.

Results Pageviews – Broj puta koliko je preko interne pretrage stranica pogledana.

Total Unique Searches – Ukupan broj jedinstvenih ključnih reči sa internet pretrage tokom jedne sesije/posete.

Results Pageviews / Search – Prosečan broj puta koliko su korisnici videli stranicu kao rezultat interne pretrage.

Sessions with Search – Ukupan broj sesija/poseta koje su bile u okviru interne pretrage.

% Sessions with Search – Procenat sesija kroz internu pretragu.

Search Depth – Ukupan broj pregledanih stranica koje su ostvarene nakon korišenja interne pretrage.

Search Exits – Broj izlaza sa sajta koji su usledili tokom korišćenja interne pretrage na sajtu.

% Search Exits – Procenat pretraga koji su rezultovali momentalnim izlazom sa sajta.

Site Search Goal XX Conversion Rate – Procenat pretrage po sesija/poseti (sesija koja je uključivali makar jednu pretragu) koja je rezultovala konverziju za željeni cilj (goal).

Site Search Goal Conversion Rate – Procenat pretraga po sajtu (sesije koja je ukljuičivala makar jednu pretragu) koja je rezultovala konverziju makar jednog definisanog cilja (goal-a)

Per Search Goal Value – Prosečna vrednost definisanog cilja (goal-a) kroz  internu pretragu.

Site Speed

Site speed podaci pokazuju koliko brzo korisnik vidi sadržaj. Sa ovim metrikama i dimenzijama mogu se identifiovati delovi za optimizaciju i poboljšanje kao što je brzina sajta i vreme učitavanja.

Pomaću njih takođe može da se izvrši detaljna analiza performansi indivudualnih stranica. U ovoj kategoriju su i tehničke metrike koje se tiču mreže i servera a takođe i metrike koje se tiču korišćenja sajta kao što su pregledane stranice i bounce rate.

Page Load Time (ms) – Ukupno vreme (u milisekundama) od inicijacije stranice (klika na link stranice) do trenutka kada se stranica u potpunosti učitala u browseru.

Page Load Sample – Uzorak pregledanih stranica koje su se iskoristile kako bi se napravila kalkulacija i došlo do podatka kolika je prosečno učitavanje stranice.

Avg. Page Load Time (sec) – Prosečno vreme (u sekundama) stranica koje su uzete kao uzorak i koliko im je vremena trebalo da se učitaju, od inicijacije stranice (klikna na link stranice) pa do trenutka kada se stranica u potpunosti učita u browser.

Domain Lookup Time (ms) – Ukupno vreme (u milisekundama) gde su svi uzorci potrošili vremena za DNS lookup za određenu stranicu.

Avg. Domain Lookup Time (sec) – Prosečno vreme (u sekundama) koje je potrošeno  za DNS lookup za stranicu.

Page Download Time (ms) – Ukupno vreme (u milisekundama) koje je potrebno za download stranice u okviru svih uzoraka.

Avg. Page Download Time (sec) – Prosečno vreme (u sekundama) koje je potrebno da bi se stranica download-ovala.

Redirection Time (ms) – Ukupno vreme (u milisekundama) za koje je potrebno da se svi uzorci stranica redirektuju pre fetching stranice. Ako ne postoje redirekcije na sajtu, ova vrednost iznosi 0.

Avg. Redirection Time (sec) – Prosečno vreme (u sekundama) koje se provelo u redirektovanju pre nego što se fetch stranice. Ako ne postoje redirekcije na sajtu, ova vrednost iznosi 0.

App Tracking

Uz ove metrike i dimenzije se dobija bolje razumevanje kako posetioci imaju interakciju sa sadržajem u u aplikaciji. Preko njih može se utvrditi da li i gde se javljaju grešaka u aplikaciji, koliko ima pregledanih stranica aplikacije a takođe dostupna je i metrika pregledanih ekrana.

App Installer ID – Instalacioni ID aplikacije (na primer Google Play Store) odakle je aplikacija skinuta.

App Version – Verzija aplikacije.

App Name – Ime aplikacije.

App ID – ID aplikacije.

Screen Name – Ime ekrana aplikacije.

Screen Depth – Broj pregledanih stranica po sesiji/poseti. Ova metrika može da se upotrebi za histogram.

Landing Screen – Ime stranice koja je prvo viđena.

Exit Screen – Ime stranice sa koje je korisnik izašao iz aplikacije.

Screen Views – Ukupan broj pregledanih ekrana u aplikaciji.

Unique Screen Views – Broj jedinstvenih pregledanih ekrana. Pregledi ekrana u različitim sesijama/posetama se računaju kao odvojeni pregledi ekrana.

Screens / Session – Prosečan broj pregledanih ekrana po sesiji/poseti.

Time on Screen – Vreme koje je proteklo prilikom gledanja određenog ekrana.

Avg. Time on Screen – Prosečno vreme (u sekundama) gde korisnici provedu na ekranu.

Event tracking

Events predstavljaju interakciju posetilaca sa sadržajem koji mogu biti praćeni nezavisno od web stranice ili ekrana u aplikaciji.

Na primer sa eventima može pratiti broj skidanja, klikovi na mobilne reklame ili na primer koliko se pustio video sadržaj. Ovo su sve primeri akcija koji se mogu pratiti sa eventovima nakon implementacije Google Tag Manager. Preporučujem tekst koji sam napisao početkom godine a tiče se uvod u GTM koji se nalazi se ovde.

Event Category – Kategorija interakcije.

Event Action – Akcija interakcije.

Event Label – Obeležje interakcije.

Total Events – Ukupan broj interakcija u okviru svih kategorija.

Unique Event – Broj jedinstvenih interakcija. Interakcije sa različitih poseta su računate kao posebne interakcije.

Event Value – Ukupna vrednost interakcija.

Avg. Value – Prosečna vrednost interakcija.

Sessions with Event – Ukupan broj poseta po interakciji.

Events / Session with Event – Prosečan broj interakcija po poseti koje su imale interakciju.

E-commerce

Ecommerce metrike i dimenzije pomažu kako bi se analizirale kupovine na sajtu ili aplikaciji. Podaci obuhvataju između ostalog razne informacije od samim proizvodima i detaljima transakcije, kao na primer koja je to prosečna vrednost kupovine, koji je procenat ecommerce konverzije a takođe i koje je vreme potrebno za kupovinu.

Ove informacije mogu mnogo da pomognu kako bi se optimizovao prodajni proces i samim tim povećao broj konverzija (prodaja) na sajtu.

Transaction ID – Predstavlja ID transakcije za svaku kupovinu kroz prodajnu korpu.

Sessions to Transaction – Predstavlja broj sesija/poseta između transakcija korisnika i povezanih kampanja koje su dovele do kupovine.

Days to Transaction – Predstavlja broj dana između transakcije korisnika i poslednje kampanje koja je bila aktuelna a dovela je do kupovine.

Product SKU – SKU (a stock keeping unit) proizvoda je definisan od strane ecommerce platforme i vezan je za sam proizvod koji se prodaje.

Product – Predstavlja ime proizvoda koji je definisan od strane ecommerce platforme a tiče se artikala koji se prodaje.

Product Category – Predstavlja varijaciju proizvoda (veličina, boja) koja je definisana od strane ecommerce platforme a tiče se artikala koji se prodaje. Ova dimenzija nije kompatabilna sa Enhanced Ecommerce-om.

Currency Code – Predstavlja podatak o lokalnoj valuti i šifra kursa za svaku transakciju (bazirano na ISO 4217 standardu).

Checkout Options – Ponuđene opcije koje su precizirane prilikom checkout procesa. Na primer, da li korisnik želi isporuku Fedex, DHL, UPS ili izbor pri plaćanju Visa, MasterCard, American Express.

Internal Promotion Creative – Kreativni sadržaj dizajniran za promociju (samo za Enhanced Ecommerce).

Internal Promotion ID – Odnosi se na ID promocije (samo za Enhanced Ecommerce).

Internal Promotion Name – Odnosi se na ime promocije (samo za Enhanced Ecommerce).

Internal Promotion Position – Pozicija promocije na sajtu ili ekranu aplikacije (samo za Enhanced Ecommerce).

Order Coupon Code – Kod koji predstavlja kupon prilikom kupovine (samo za Enhanced Ecommerce).

Product Brand – Brand ime pod kojim se proizvod prodaje (samo za Enhanced Ecommerce).

Product Category – Hijerajhijska kategorija u kojoj je proizvod klasifikovan (samo za Enhanced Ecommerce).

Product Category Level XX Nivo od 1 do 5 u hijerarhiji u kojoj je proizvod klasifikovan (samo za Enhanced Ecommerce).

Product Coupon Code – Kod koji se odnosi na kupon koji je vezan za proizvod (samo za Enhanced Ecommerce).

Product List Name – Ime liste proizvoda u kojoj se pojavljuje proizvod (samo za Enhanced Ecommerce).

Product List Position – Pozicija proizvoda u listi proizvoda (samo za Enhanced Ecommerce).

Product Variant – Varijacija proizvoda na primer XS, S, M, L kada je u pitanju veličina ili crveno, plavo, zeleno (samo za Enhanced Ecommerce).

Shopping Stage – Predstavlja razne event-e koje je korisnik uspešno kompletirao prilikom njegovog prodajnog procesa i iskustva na sajtu. Na primer productview (pogledao je proizvod), add to car ( dodao je proizvod u korpu), checkout (ušao je u prodajni levak tj. na prvi korak check out procesa).

Transactions – Ukupan broj transakcija.

E-commerce Conversion Rate – Prosečan broj transakcija po sesiji/poseti.

Revenue – Ukupan prihod od prodaje od transakcija (isključujući troškove dostave i poreza).

Average Order Value – Prosečan prihod od ecommerce transakcije.

Per Session Value – Prosečan prihod transakcije u jednoj sesiji/poseti.

Shipping – Ukupan trošak dostave proizvoda (poštarine).

Tax – Ukupan porez za transakciju.

Total Value – Ukupna vrednost (uključujući ukupan prihod i ukupnu vrednost definisanih ciljeva (goals).

Quantity – Ukupan broj kupljenih proizvoda. Na primer korisnik je kupio 2 para partika i 4 majice. Ukupno je kupio 6 proizvoda.

Unique Purchases – Ukupan broj kupovina setova proizvoda. Na primer korisnik je kupio 3 para majica i 2 para patika na sajtu. Ukupno je kupio 2 seta proizvoda.

Average Price – Prosečan prihod po proizvodu.

Product Revenue – Ukupan prihod kupljenih proizvoda.

Average QTY – Prosečna količina proizvoda ili grupe proizvoda koja se prodaje u jednoj transakciji tj. kupovini.

Local Revenue – Prihod od transakcije u lokalnoj valuti.

Local Shipping – Trošak dostave (poštarine) prilikom kupovine u lokalnoj valuti.

Local Tax – Trošak poreza prilikom kupovine u lokalnoj valuti.

Local Product Revenue – Prihod od proizvoda u lokalnoj valuti.

Buy-to-Detail Rate – Jedinstvene kupovine podeljene sa brojem pregleda stranica sa detaljima proizvoda (product detail pages). Dostupno samo za Enhanced Ecommerce.

Cart-to-Detail Rate – Dodavanje proizvoda podeljen sa brojem pregleda stranica sa detaljima proizvoda (product details pages). Dostupno samo za Enhanced Ecommerce.

Internal Promotion CTR – Stopa koja pokazuje koliko su korisnici kliknuli da bi videli internu promociju.

Internal Promotion Clicks – Broj klikova na internu promociju (samo Enhanced Ecommerce).

Internal Promotion Views – Broj pregleda interne promocije (samo Enhanced Ecommerce).

Local Product Refund Amount – Iznos povraćaja novca u lokalnoj valuti za određeni proizvod (samo Enhanced Ecommerce).

Local Refund Amount – Ukupan broj povraćaja novca u lokalnoj valuti za određenu transakciju (samo Enhanced Ecommerce).

Product Adds To Cart – Broj puta koliko je proizvod dodat u korpu (samo Enhanced Ecommerce).

Product Checkouts – Broj puta koliko je proizvod bio uključen u checkout proces.

Product Detail Views – Broj puta koliko je korisnik pogledao stranicu sa detaljima proizvoda (product detail page) (samo Enhanced Ecommerce).

Product List CTR – Stopa koja pokazuje koliko su korisnici kliknuli na proizvod iz prodajne liste (product detail page) (samo Enhanced Ecommerce).

Product List Clicks – Koliko je puta korisnik kliknuo na proizvod kada se pojavio u listi proizvoda (samo Enhanced Ecommerce).

Product List Views  – Koliko se puta proizvod pojavo u listi proizvoda (samo Enhanced Ecommerce).

Product Refund Amount – Ukupan iznos povraćaja novca za određeni proizvod (samo Enhanced Ecommerce).

Product Refunds – Broj puta kada je povraćaj novca izvršen za određeni proizvod (samo Enhanced Ecommerce).

Product Removes From Cart – Broj puta koji pokazuje koliko je puta proizvod izbačen iz korpe nakon ubacivanja (samo Enhanced Ecommerce).

Product Revenue per Purchase – Prosečan prihod po proizvodu po transakciji (samo Enhanced Ecommerce).

Quantity Added To Cart – Broj proizvoda koji su dodati u korpu (samo Enhanced Ecommerce).

Quantity Checked Out – Broj proizvoda koji su uključeni u check out (samo Enhanced Ecommerce).

Quantity Refunded – Broj proizvoda za koje je vraćen novac (samo Enhanced Ecommerce).

Quantity Removed From Cart – Broj proizvoda koji su uklonjeni iz korpe (samo Enhanced Ecommerce).

Refund Amount – Iznos povraćaja novca za transakciju (samo Enhanced Ecommerce).

Revenue per User – Ukupan prihod transakcija podeljen sa ukupnim brojem korisnika (isključujući troškove poštarine i poreza).

Refunds – Ukupan broj povrata koji su izdati.

Transactions per User – Ukupan broj transakcija podeljen sa ukupnim brojem korisnika.

Time

Ova kategorija predstavlja vremenske podatke koji se odnose na posetioce na sajtu.

Date – Datum sesije/posete koja se prikazuje u formatu YYYYMMDD.

Year – Godina sesije/posete koja se prikazuje sa četri broja koja predstavljaju godinu, na primer 2017.

Month of the year – Mesec sesije/posete, podatak je prikazuje dva broja, od 01 do 12.

Week of the Year – Nedelja sesije/posete, podatak takođe predstavlja dva broja, od 01 do 53. Treba napomenuti da svaka nedelja počinje u nedelju.

Day of the month – Dan u mesecu, podatak prikazuje dva broja, od 1 do 31.

Hour – Dva broja sata u danu koji se prikazuju od 00 do 23 u vremenskoj zoni u kojoj je konfigurisan Google Analytics nalog.

Minute – Podatak prikazuje minute u satu, od 00 do 59.

Day of Week – Prikazuje podatak koji predstavlja broj nedelje. 0 je nedelja do 6 koja predstavlja subotu.

Day of Week – Name Ime dana u nedelji na engleskoj jeziku.

Hour of Day – Predstavlja kombinovanu vrednost datuma i sata koja je formatirana YYYYMMDDHH.

Month of Year – Predstavlja kombinovan podatak godine i meseca.

Week of Year – Predstavlja kombinovanu podatak godine i nedelje.

Audience

Metrike i dimenzije iz ove kategorije prikazuju detaljnije podatke publike i  posetilaca koji su posetili sajt.

Age – Raspod godina posetilaca. Na primer od 25-34 i 35-44.

Gender – Pol korisnika.

Other Category – Dimenzija pokazuje da je posetilac najverovatnije zainteresovan za da nauči više o specifičnoj kategoriji i samim tim bude spreman da kupi proizvodu u toj kategoriji.  Na primer Sports/Team Sports/Soccer.

Affinity Category (reach) – Dimenzija pokazuje da je posetilac najverovatnije zainteresovan za neku od specifičnu kategoriju. Na primer Technology/Technophiles.

In-Market Segment – Dimenzija pokazuje  nameru posetioca za kupovinu proizvoda ili usluga u specifičnoj kategoriji. Na primer Authos & Vehicles/Motor Vehicles.

Default channel grouping

Default Channel Grouping – Predstavljaju pravila kojima se definišu grupe saobraćaja preko kojih korisnici dolaze na sajt. Kroz Google Analytics izveštaj mogu se videti podaci koji su klasifikovani po grupama najčešćeg izvora saobraćaja kao što je plaćena pretraga (Paid Search), direktan saobraćaj ili organska pretraga što znači da su korisnici došli na sajt pretragom preko na primer Google-a.

O autoru

Dušan Milošević

Curious digital analyst passionate about analytics, funk/disco music and new travel destinations. Always chasing the spark and searching for signal in the noise, combining technical know-how with digital marketing looking for actionable insights.
Proactive thinker, with the ability to adapt and learn quickly. Collaborative, with cross-functional team experience working with product, development and client-side teams.

Dodaj komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.